lzth.net
当前位置:首页 >> 高中log的公式大全 >>

高中log的公式大全

如果a=10m,则m为数a的常用对数(十进制数) lga=m,而10为常用对数的底,对数性质与运算法则如下: (1)性质:①loga(1)=0; ②log1; ③负数与零无对数. (2)运算法则:①loga(MN)=logaM+logaN; ②loga(M/N)=logaM-logaN;

用^表示乘方,用log(a)(b)表示以a为底,b的对数 *表示乘号,/表示除号 定义式: 若a^n=b(a>0且a≠1) 则n=log(a)(b) 基本性质: 1.a^(log(a)(b))=b 2.log(a)(MN)=log(a)(M)+log(a)(N); 3.log(a)(M/N)=log(a)(M)-log(a)(N); 4.log(a)(M^n)=nlog(a)(M) 推导

当a>0且a≠1时,M>0,N>0,那么: (1)log(a)(MN)=log(a)(M)+log(a)(N); (2)log(a)(M/N)=log(a)(M)-log(a)(N); (3)log(a)(M^n)=nlog(a)(M) (n∈R) (4)log(a^n)(

logaMN=logaM+logaN logaM/logaN=logaM-logaN logaM^n=nlogaM logbN=logaNb/logab logaB乘logbA=1 logaB*logbC*logcD=logaD loga(m)b(n)=n/mlogaB 1.换底公式 log(a)(N)=log(b)(N) / log(b)(a) 设N=logab(表示以a为底b的对数) 2.b=a^N lnb=Nlna N=lnb/lna

对数函数的常用简略表达方式: (1)log(a)(b)=log(a)(b) (a为底数) (2)lg(b)=log(10)(b) (10为底数) (3)ln(b)=log(e)(b) (e为底数) 对数函数的运算性质: 如果a〉0,且a不等于1,M>0,N>0,那么: (1)log(a)(MN)=log(a)(M)+log(a)(N); (2)log(a)(M/N)=log(a)(M)-log(a)(N); (3)log(a)(M^n)=nlog(a)(M) (n属于R) (4)log(a^k)(M^n)=(n/k)log(a)(M) (n属于R) (5) a^log(a)(N)=N

log3 2 +log9 2=log3 2+(log3 2)/2=3(log3 2)/2 log4 3+log8 3=(log2 3)/2+(log2 3)/3=5(log2 3)/6=5/6(log3 2) (log3 2 +log9 2)(log4 3+log8 3)=5/4 log27 32 x log64 27 +log9 2x log4 根号27=(log3 2+2log3 4)/3*log4 3+(log3 2)/2*3(log4 3)/2 =(log3 2+4

原式=(ln5/ln2+ln125/ln4)*(ln2/ln3)/(ln5/ln√3) =(ln5/ln2+3ln5/2ln2)*(ln2/ln3)*(ln√3/ln5) =5/2(ln5/ln2)*(ln2/2ln√3)*(ln√3/ln5) =5/2(ln5/ln2)*(ln2/2ln5) =5/2*(1/2) =5/4

如果a>0,且a≠1,M>0,N>0,那么:①loga(MN)=logaM+logaN;②loga(M/N)=logaM-logaN;③对logaM中M的n次方有=nlogaM;如果a=e^m,则m为数a的自然对数,即lna=m,e=2.718281828…为自然对数的底.定义: 若a^n=b(a>0且a≠1) 则n=log(a)

你好,公式如图,希望对你有帮助!

定义: 若a^n=b(a>0且a≠1) 则n=log(a)(b) 基本性质: 1、a^(log(a)(b))=b 2、log(a)(MN)=log(a)(M)+log(a)(N); 3、log(a)(M÷N)=log(a)(M)-log(a)(N); 4、log(a)(M^n)=nlog(a)(M) 推导 1、因为n=log(a)(b),代入则a^n=b,即a^(log(a)(b))=b. 2、MN=M*

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com