lzth.net
当前位置:首页 >> 江雪这首诗的拼音 >>

江雪这首诗的拼音

江雪,读【jiāng xuě 】 江雪 (唐) 柳宗元 千山鸟飞绝,万径人踪灭.孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪.《江雪》是唐代诗人柳宗元的一首山水诗,描述了一幅江乡雪景图.山山是雪,路路皆白.飞鸟绝迹,人踪湮没.遐景苍茫,迩景孤冷.意境幽僻

江jiāng 雪xuě 千qiān 山shān 鸟niǎo 飞fēi 绝ju,万wàn 径jìng 人rn 踪zōng 灭mi.孤gū 舟zhōu 蓑suō 笠lì 翁wēng,独dú 钓diào 寒hán 江jiāng 雪xuě.字词注释 绝:无,没有.万径:虚指,指千万条路.人踪:人的脚印.孤:孤零零.蓑笠

柳宗元的《江雪》带拼音的全诗:qiān shān niǎo fēi jué,wàn jìng rén zōng miè.gū zhōu suō lì wēng,dú diào hán jiāng xuě.1. 原文:千山鸟飞绝, 万径人踪灭.孤舟蓑笠翁, 独钓寒江雪.2. 译文:所有的山,飞鸟全都断绝;所有的路,不见人影踪迹.江上孤舟,渔翁披蓑戴笠;独自垂钓,不怕冰雪侵袭.3. 作者简介:柳宗元(公元773年公元819年),字子厚,汉族,河东(现在山西芮城、运城一带)人, 唐宋八大家之一,唐代文学家、哲学家、散文家和思想家,世称“柳河东” “河东先生”,因官终柳州刺史,又称“柳柳州”.

jiāng xuě江雪qiān shān niǎo fēi jué , wàn jìng rén zōng miè .千山鸟飞绝, 万径人踪灭.gū zhōu suō lì wēng , dú diào hán shān xuě .孤舟蓑笠翁,独钓寒山雪.

古诗江雪带拼音 江雪 柳宗元 qiān Shān niǎo fēi jué 千 山 鸟 飞 绝 ,wàn jìng rén zōng miè 万 径 人 踪 灭 .gū zhōu suō lì wēng 孤 舟 蓑 笠 翁 ,dú diào hán jiāng xuě 独 钓 寒 江 雪 .

江(jiāng)雪(xuě) 柳(liǔ)宗(zōng)元(yuán)千(qiān)山(shān)鸟(niǎo)飞(fēi)绝(jué),万(wàn)径(jìng)人(rén)踪(zōng)灭(miè).孤(gū)舟(zhōu)蓑(suō)笠(lì)翁(wēng),独(dú)钓(diào)寒(hán)江(jiāng)雪(xuě).江雪(jiāngxuě) 柳宗元(liǔzōngyuán)千山鸟飞绝(qiānshānniǎofēijué),万径人踪灭(wànjìngrénzōngmiè).孤舟蓑笠翁(gūzhōusuōlìwēng),独钓寒江雪(dúdiàohánjiāngxuě).

柳宗元江雪 千山鸟飞绝,万径人踪灭. 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪.

qian1 shan1 niao3 fei1 jue2 wan4 jin4 ren2 zong1 mie4 gu1 zhou1 suo1 li4 wong1 du2 diao4 han3 jiang2 xue3

江雪》是唐代诗人柳宗元所作. 江雪是一首描写冬天的诗,诗人借蓑笠翁这一形象寄托自己(超尘绝俗,悠然自得 )的情感 《江雪》,即江上雪景. “千山鸟飞绝,万径人踪灭.”绝:绝迹.人踪:人的踪迹.灭:消失,没有了.千山:虚指

我们眼前会浮现出这样的情景:在下着大雪的江面上,一叶小舟,一个老渔翁,独自在寒冷的江心垂钓.天地之间是如此纯洁而寂静,一尘不染,万籁无声.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com