lzth.net
当前位置:首页 >> 1月份至12月份的英语怎么翻译 >>

1月份至12月份的英语怎么翻译

一月Januray, 二月February, 三月March, 四月April, 五月May, 六月June, 七月July, 八月August, 九月September, 十月October, 十一月November, 十二月December。 拓展资料英文中的十二个月份与数字一到十二看样子似乎毫无联系。他们的...

你好,很高兴为你解答

from January to February January February March April May June July August September October November December 一月份=JAN. Jan.=January 二月份=FEB. Feb.=February 三月份=MAR. Mar.=March 四月份=APR. Apr.=April 五月份=MAY May...

1~12月的英文翻译如下:一月January 英 ['dʒænjʊ(ə)rɪ] 美 ['dʒænjʊ'ɛri] 二月February英 [ˈfebrʊərɪ] 美 [ˈfebrʊerɪ;'fɛbrʊɛrɪ] 三月Ma...

一月 January, 二月 February, 三月 March, 四月 April, 五月 May, 六月 June, 七月 July, 八月 August, 九月 September, 十月 October, 十一月 November, 十二月 December

一月 January 二月 February 三月 Marcy 四月 April 五月 May 六月 June 七月 July 八月 August 九月 September 十月 October 十一月 November 十二月 December

from Jauuary to December 一月:January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August 九月:September 十月:October 十一月:November 十二月:December

January [ˈdʒænjuəri] n. 一月(缩写形式:Jan.) February [ˈfebruəri] n. 二月(缩写形式:Feb.) March [ma:tʃ] n. 三月(缩写形式:Mar.) April [ˈeiprəl] n. 四月(缩写形式:Apr.) May [m...

一月 January 二月 February 三月 March 四月 April 五月 May 六月 June 七月 July 八月 August 九月 September 十月 October 十一月 November 十二月 December

January February March April May June July August September October November December

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com