lzth.net
当前位置:首页 >> python 16进制转字符串 >>

python 16进制转字符串

#将16进制字符转成二进制字符 def str2byte(s): base='0123456789ABCDEF' i=0 s = s.upper() s1='' while i < len(s): c1=s[i] c2=s[i+1] i+=2 b1=base.find(c1) b2=base.find(c2) if b1 == -1 or b2 == -1: return None s1+=chr((b1 >> s1 '\xc...

a = 'cfc2d0d0b5bdb4efb3a1a3a849b3a1a3a9'p = binascii.a2b_hex(a)print p.decode('gbk')

先把字符串转化为数字格式, 再用hex()把十进度数字转化为十六进制数 代码如下: source = ['1','2','3','4']destination = []for item in source: destination.append(hex(int(item)))print(destination)输出如下: ['0x1', '0x2', '0x3', '0x4']

把十六进制的字串转为十进制数字: Python代码 >>> print int('ff', 16) 255 >>> print int('ff', 16) 255 把十进制数字转换为以十六进制表示之字串,可调用内置的hex()函数: Python代码 >>> print hex(255) 0xff >>> print hex(255) 0xff 调用...

方法一 >>> array_alpha = [ 133, 53, 234, 241 ]>>> print ''.join('{:02x}'.format(x) for x in array_alpha)8535eaf1方法二 >>> print ''.join(format(x, '02x') for x in array_alpha)8535eaf1

假设文本文件里只有一个数字 v=eval("0x%s"%(open("txt","rb").read().strip())) print bin(v) 其中bin是二进制输出 可以这样测试一下 v=eval("0x56") print bin(v)

#将16进制字符转成二进制字符def str2byte(s): base='0123456789ABCDEF' i=0 s = s.upper() s1='' while i < len(s): c1=s[i] c2=s[i+1] i+=2 b1=base.find(c1) b2=base.find(c2) if b1 == -1 or b2 == -1: return None s1+=chr((b1 >> s1'\xc7\...

可以用的

内置函数hex

'\x01\x01\x03\x04'这是笔误吗?我想应该是'\x01\x02\x03\x04'吧。 假设你接收到的'\x01\x02\x03\x04'储存在a变量中,你想要转换为1234储存在b变量中,那么可以参考进行如下操作: >>> a='\x01\x02\x03\x04' >>> b='' >>> for i in s: b=b + str(...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com